STRONA NA SPRZEDAŻ - zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem twojeagro@wp.eu
 • Twoje Agro
 • Twoje agro
 • Regulamin zamieszczania reklam w portalu

Regulamin zamieszczania reklam

Definicje

 1. Cennik - cennik reklam i usług zamieszczanych na portalu jest dostępny na prośbę zainteresowanych pod adresem e-mail: reklama@twojeagro.pl.
 2. Dane - dane firm, znaki towarowe, logotypy, oznaczenia, nazwy, produktów oraz inne informacji lub materiały przekazywane Właścicielowi Portalu w celu umieszczenia ich w bazie producentów i dealerów (dystrybutorów) lub bazie produktów prowadzonej w Portalu przez Właściciela Portalu lub w części informacyjnej Portalu
 3. Portal – portal internetowy TwojeAgro.pl .
 4. Formularz - formularz służący do składania Zleceń, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Właściciel Portalu – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HTS
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. Reklamodawca - podmiot zlecający zamieszczenie reklamy (reklam) w Portalu;
 8. Strony – strony Zlecenia, to jest Reklamodawca oraz Właściciel Portalu.
 9. Zlecenie – umowa mająca za przedmiot zamieszczanie reklam lub Danych w Portalu zawierana pomiędzy Reklamodawcą a Właścicielem Portalu.

§ 1. Stosowanie Regulaminu

 1. Zamieszczanie reklam lub Danych w Portalu następuje na podstawie Zleceń.
 2. W razie sprzeczności treści Zlecenia i Regulaminu przeważające znaczenie ma treść Zlecenia.
 3. Formy reklamowe (rodzaje reklam) oferowane przez Reklamodawcę do zamieszczania w Portalu określa aktualny Cennik na nim zamieszczony. Ponadto Właściciel Portalu oferuje formy niestandardowe nieobjęte Cennikiem i uzgadniane z Reklamodawcą indywidualnie.
 4. Podpisując Zlecenie Reklamodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na włączenie treści Regulaminu do Zlecenia.

§ 2. Zlecenie

 1. Podpisane przez Reklamodawcę Zlecenia będą doręczane przez Reklamodawcę na adres: reklama@twojeagro.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.
 2. Złożenie Zlecenia uważa się za ofertę złożoną Właścicielowi Portalu przez Reklamodawcę. Przyjęcie oferty następuje poprzez odesłanie podpisanego przez Właściciela Portalu Zlecenia oraz doręczenie go przez Reklamodawcę na adres wskazany w treści Zlecenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.
 3. Zlecenia, które zostały złożone w sposób inny niż na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 zostaną przez Właściciela Portalu przeniesione na ten Formularz i w takiej postaci odesłane (co ma skutek przyjęcia oferty) do Reklamodawcy.
 4. Projekt graficzny reklamy (w formie gotowej do publikacji) powinien być dostarczony na adres poczty elektronicznej reklama@twojeagro.pl nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia publikacji reklamy.
 5. Jeżeli projekt graficzny zostanie dostarczony po terminie określonym w pkt. 4 powyżej wówczas Właściciel Portalu może skrócić czas publikacji reklamy o okres opóźnienia, zachowując prawo do wynagrodzenia za cały czas publikacji określony w Zleceniu.
 6. Projekt graficzny powinien spełniać wymagania określone w „Specyfikacji Technicznej”, która stanowi część Cennika.
 7. Jeżeli projekt graficzny nie będzie spełniał wymagań określonych w § 2 pkt. 6, wówczas Właściciel Portalu poinformuje o tym Reklamodawcę, który aż do upływu terminu określonego w § 2 pkt. 4 może dostarczyć projekt spełniający powyższe wymagania.
 8. Jeżeli Reklamodawca w terminie określonym w § 2 pkt. 4 nie dostarczy projektu graficznego spełniającego wymagania określone w § 2 pkt. 6 wówczas Właściciel Portalu może:
  • Zdecydować o zamieszczeniu reklamy na podstawie projektu graficznego nie spełniającego wymagań określonych w § 2 pkt. 6 powyżej – wszelkie negatywne skutki takiego zamieszczenia reklamy obciążają wówczas Reklamodawcę albo według własnego wyboru
  • Odmówić zamieszczenia reklamy.

§ 3. Reklamy

 1. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. Właściciel Portalu oświadcza, że zamieszczenie reklamy w Portalu nie będzie:
  • Naruszało obowiązującego prawa a w szczególności przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zwalczaniu nieuczciwych praktykach handlowych;
  • Naruszało praw osób trzecich a w szczególności:
   • Praw autorskich ani pokrewnych,
   • Praw ochronnych na znaki towarowe,
   • Praw osobistych a w szczególności prawa do wizerunku.
  • Naruszało dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego.
 2. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Właścicielowi Portalu wszelką szkodę, jaką Właściciel Portalu poniesie w związku ze skierowaniem przeciwko Właścicielowi Portalu roszczeń z tytułów określonych w § 3 pkt. 1 powyżej. Reklamodawca zobowiązuje się ponadto, o ile będzie to możliwe, wstąpić w miejsce Właściciela Portalu do wszelkich postępowań sądowych mających za przedmiot powyższe roszczenia albo przystąpić do tych postępowań po stronie Właściciela Portalu.
 3. Właściciel Portalu – w każdym czasie - zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklamy w następujących przypadkach:
  • nie spełniania przez reklamę wymogów określonych w pkt 1;
  • sprzeczności reklamy z linią programową Portalu;
  • naruszania przez zamieszczenie reklamy interesów Właściciela Portalu;
  • opóźnienia w dokonaniu zapłaty za reklamy umieszczone w Portalu wcześniej.
 4. Zamieszczenie reklam będzie następowało z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych Portalu.

§ 4. Zmiana treści Zlecenia, rezygnacja ze Zlecenia

 1. Zmiana treści Zlecenia, zmiana projektu graficznego reklamy ani rezygnacja ze Zlecenia nie jest możliwa jeżeli do rozpoczęcia publikowania reklamy pozostało mniej niż 3 dni.
 2. W pozostałych wypadkach stosuje się zasady określone poniżej.
 3. O zmianach Zlecenia lub projektu graficznego reklamy Reklamodawca zobowiązany jest powiadomić Właściciela Portalu na piśmie wraz ze szczegółowym ich określeniem.
 4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 1 powyżej jak również w przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian a także w przypadku nie zgłoszenia zmian w formie pisemnej, Właściciel Portalu ma prawo do realizacji Zlecenia w jego pierwotnej wersji (realizacji Zlecenia bez zmian).
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 poprzedzającym Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zamieszczenia reklamy w wersji bez zmian.

§ 5. Wynagrodzenie Właściciela Portalu

 1. Kwoty podane w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury przez Właściciela Portalu, która zostanie wystawiona w ciągu pierwszych 7 dni od dnia rozpoczęcia publikacji reklamy.
 3. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.
 4. Właściciel Portalu może przyznać Reklamodawcy rabat od kwot wynagrodzenia wynikających z Cennika.
 5. Jeżeli przyznanie rabatu uzależnione jest od spełnienia przez Reklamodawcę określonych czynności (np. zlecenia zamieszczenia określonej liczby reklam w określonym okresie czasu), które następnie nie zostaną wykonane przez Reklamodawcę, wówczas Właściciel Portalu może postanowić o cofnięciu przyznanego rabatu. W takim przypadku Właściciel Portalu wystawi fakturę korygującą (faktury korygujące), które Reklamodawca zapłaci w ciągu 7 dni od dnia ich wystawienia.

§ 6. Zasady szczególne dla zamieszczania Danych

 1. Zasady określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do zamieszczania Danych.
 2. Dane zostaną dostarczone Właścicielowi Portalu pocztą elektroniczną na adres: reklama@twojeagro.pl lub pocztą na adres wskazany na zleceniu.
 3. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, dokładność i zgodność ze stanem faktycznym wszelkich materiałów przekazywanych do Portalu (w tym również Danych).
 4. Reklamodawca oświadcza, że wyraża zgodę na publikację w Portalu Danych określonych w Zleceniu (pole eksploatacji: rozpowszechnianie w sieci Internet). Zgoda powyższa ma charakter nieodwołalny.
 5. Postanowienia § 3 stosuje się do Danych.
 6. Składanie Zleceń odbywa się z przy użyciu Formularza stanowiącego Załącznik nr 2. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu wykonania Zlecenia należy składać do Właściciela Portalu na piśmie, w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia publikacji reklamy.
 2. Reklamacje zgłaszane po terminie lub bez zachowania formy pisemnej nie będą rozpatrywane.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Właściciel Portalu zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Reklamodawcę poprzez ponowną publikację reklamy. Dalej idąca odpowiedzialność Właściciela Portalu jest wyłączona.

§ 8. Obowiązywanie Regulaminu i Cennika

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2011-02-01 i jest dostępny pod adresem www.twojeagro.pl.
 2. Właściciel Portalu jest uprawniony do zmiany, w każdym czasie, niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Nowy Regulamin (Cennik) obowiązuje (zmianę uważa się za dokonaną) od dnia udostępnienia go pod odpowiednim adresem internetowym.
 3. Zmiana Regulaminu czy Cennika nie odnosi skutków w stosunku do Zleceń, które zostały złożone przez Reklamodawcę i zaakceptowane przez Właściciela Portalu przed dokonaniem zmiany Regulaminu czy Cennika.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność Właściciela Portalu ogranicza się do szkód wynikłych z zachowań noszących znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Właściciela Portalu jak również do kwoty wynagrodzenia jakie Reklamodawca zapłacił Właścicielowi Portalu z tytułu wykonania Zlecenia, z niewykonania (nienależytego) wykonania którego wynikają zgłaszane roszczenia.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe między Stronami będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Właściciela Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia obowiązującego prawa. Postanowień art. 661 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
Strona jest zgodna z XHTML 1.0 Strict i została zoptymalizowana dla przeglądarek IE7+, Opera 9+, FireFox 3+, Google Chrome, Safari 4+