STRONA NA SPRZEDAŻ - zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem twojeagro@wp.eu

Regulamin wpisów firm

§ 1. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach Regulaminu definicje oznaczają:

Operator – ADVERTEAM Agencja Reklamowa Andrzeja Łukomski z siedzibą w Żninie, działająca na podstawie umowy licencyjnej.

Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).

Wpis – wpis do TWOJEAGRO.PL obejmujący dane o firmie Nabywcy o treści podanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego przesyłanego indywidualnie.

Baza Firm (AGROFIRMA) - baza danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą AGROFIRMA pod adresem www.twojeagro.pl.

OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do katalogu AGROFIRMA.

Usługi i Dodatki do Wpisu – pozycjonowanie Wpisu w bazie, pogrubienie czcionki Wpisu, tło Wpisu, kolor Wpisu, firmowe logo Nabywcy Wpisu.

Wpis podstawowy – wpis do katalogu AGROFIRMA obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez Spółkę, bez Usług i Dodatków do Wpisu.

Płatny Wpis – wpis do katalogu AGROFIRMA obejmująca dane Wpisu Podstawowego poszerzone o dodatkowe usługi.

Konsultant – pracownik portalu www.twojeagro.pl.

§ 2. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania

 1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą AGROFIRMA pod adresem www.twojeagro.pl, obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych pod nazwą AGROFIRMA, pod adresem www.twojeagro.pl, których stroną jest Operator.
 2. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Operatora z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości Operatora; chyba że ich obowiązywanie pomiędzy stronami zostanie pisemnie potwierdzone przez Operatora.

§ 3. Zawarcie umowy

 1. Wpisu do Bazy Firm (AGROFIRMA) Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.twojeagro.pl lub przesłanego przez Konsultanta drogą mailową wraz z upoważnieniem w formie zlecenia uprawniającego Operatora do ich umieszczenia we Wpisie.
 2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Firm (AGROFIRMA), Operator umożliwia bezpłatną prezentację swoich danych podstawowych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres określony we formularzu.
 3. Po upływie bezpłatnego okresu (określonym we formularzu) od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Firm (AGROFIRMA), Nabywca może stracić prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Operatora. W tym przypadku Operator może ograniczyć Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 4. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Operatorem a Nabywcą umowy o Płatny Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm (AGROFIRMA).
 5. Zawarcie umowy o Wpis podstawowy do Bazy Firm, następuje poprzez ustne wyrażenie zgody przez Nabywcę wobec konsultanta Operatora na zarejestrowanie Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm (AGROFIRMA) na czas określony przez Nabywcę.
 6. W przypadku zawarcia umowy o Płatny Wpis, Operator wystawia Nabywcy fakturę pro-forma z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez strony w zleceniu. Nabywca ma prawo do wprowadzenia zmian we wpisie poprzez milowe przesłanie prośby o zmianę na adres reklama@twojeagro.pl.
 7. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 4. Przedmiot umowy

W ramach ustaleń o Wpis podstawowy lub umowy o Płatny Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm (AGROFIRMA), Operator serwisu www.twojeagro.pl, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Operatora.

§ 5. Wykonanie umowy

 1. W okresie bezpłatnego Wpisu do Bazy Firm, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez ponowne wypełnienie (zmianę lub uzupełnienie danych Nabywcy) i przesłanie do Konsultanta formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.twojeagro.pl albo poprzez ustne podanie przez Nabywcę konsultantowi Operatora danych firmy Nabywcy podlegających korekcie.
 2. W okresie obowiązywania umowy o Wpis, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej ilości aktualizacji i uzupełniania w serwisie TWOJEAGRO danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje przy użyciu przez Nabywcę formularza.
 3. Nabywca dokonuje wprowadzenia Wpisu na formularzu, jego korekt i uzupełnień samodzielnie, po czym przesyła go do konsultanta drogą mailową. Konsultant jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w czasie 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza. Spółka nie jest odpowiedzialna za treść Wpisów Nabywcy.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
 5. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.twojeagro.pl, każdego rodzaju przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu www.twojeagro.pl i z internetową emisją Wpisu.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Operatora. W przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 5.
 7. Z przyczyn technicznych Operator jako administrator serwisu TWOJEAGRO na stronie www.twojeagro.pl, jest upoważniona w każdym roku funkcjonowania serwisu i obowiązywania umowy o Wpis do pięciokrotnego przerwania (wstrzymania) emisji internetowej serwisu TWOJEAGRO przez nieprzerwany czas 24 godzin.
 8. Operator jest upoważniony do usunięcia z bazy firm AGROFIRMA, pod adresem www.twojeagro.pl Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. W przypadku usunięcia Wpisu przez Operatora na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm (AGROFIRMA) pod adresem www.twojeagro.pl bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Spółką a Nabywcą, o której mowa w § 4 OWU albo w § 3 ust. 2 OWU.
 10. Serwis Baza Firm (AGROFIRMA) pod adresem www.twojeagro.pl, w tym wszystkie Wpisy w serwisie od daty ich umieszczenia i zarejestrowania, są własnością portalu i do dyspozycji Operatora.

§ 6. Rozwiązanie umowy

 1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Operatora pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Operatora i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Firm (AGROFIRMA).
 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla Operatora zapłacona na podstawie § 3 ust. 6 i 7 OWU nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
 5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.2 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Operatora. W tym przypadku Spółka ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Operartorem a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Operatora roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji Wpisu w Bazie Firm (AGROFIRMA), w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu pod adresem www.twojeagro.pl, chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

§ 7. Ochrona praw autorskich / ochrona baz danych

 1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.twojeagro.pl poprzez zautomatyzowane i niezautomatyzowane narzędzia informatyczne.
 2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu www.twojeagro.pl.

§ 8. Pozostałe postanowienia

 1. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Operatora jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 2. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWU, OWU obowiązują strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
 3. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień OWU, zmieniając treść postanowień w odpowiednim zakresie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Strona jest zgodna z XHTML 1.0 Strict i została zoptymalizowana dla przeglądarek IE7+, Opera 9+, FireFox 3+, Google Chrome, Safari 4+